Διάγραμμα ενοτήτων-συναντήσεων και υποστηρικτική βιβλιογραφία

There are no translations available.

Ενότητα 1η:  Οργανωτική συνάντηση, διαχωρισμός σε ομάδες εποπτείας. Ενημερωθείτε για την ομάδα στην οποία ανήκετε από τη σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας.

 

Ενότητα 2η: Κωδικοποίηση και εισαγωγή δεδομένων στο SPSS.

Σπην πρώτη συνάντηση της δικής μου ομάδας σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία είναι απαραίτητοι οι φορητοί υπολογιστές κατ' άτομο ή μικρές ομάδες. >Βοηθά επίσης να έχετε μαζί πολύμπριζα και φλασάκια. Θα σας δωθούν οδηγίες για εγκατάσταση του SPSS (σε σχετικά πρόσφατη έκδοση), το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε ακολουθώντας τις οδηγίες της Μηχανοργάνωσης στη σχετική  ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Οι κωδικοί που θα σας δωθούν για την ενεργοποίησή του είναι αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας προσωπική χρήση και των συμφοιτητώνπου παρακολουθούν το μάθημα και μόνον αυτών. Δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίησή τους στο διαδίκτυο ή η με άλλο τρόπο διάδοσή τους σε τρίτους γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κλείδωμα του συστήματος, οικονομική ζημία του Πανεπιστημίου και νομικές κυρώσεις.  Τα αρχεία που θα χρησιμοποιούνται για την επίδειξη των αναλύσεων, τις ασκήσεις και άλλα βοηθήματα θα τα βρείτε στην παρούσα ιστοσελίδα ("ορισμένα υλικά για το μάθημα")

Ενότητα 3η: Αρχική επεξεργασία αρχείου Ι

Ενότητα 4η: Αρχική επεξεργασία αρχείου ΙΙ

Ενότητα 5η: Αρχική επεξεργασία αρχείου ΙΙΙ

Ενότητα 6η: Αμφίδρομη σχέση μεταξύ μεταβλητών

Ενότητα 7η: Αιτιώδης σχέση μεταξύ μεταβλητών Ι: Σύγκριση μεταξύ ομάδων

Ενότητα 8η: Αιτιώδης σχέση μεταξύ μεταβλητών ΙΙ: Σύγκριση εντός ομάδων

Ενότητα 9η: Αιτιώδης σχέση μεταξύ μεταβλητών ΙΙΙ: Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA)

Ενότητα 10η: Αιτιώδης σχέση μεταξύ μεταβλητών ΙV: Πολυμεταβλητή Ανάλυση Διακύμανσης, Επαναλαμβανόμενες Μετρήσεις

Ενότητα 11η: Αιτιώδης σχέση μεταξύ μεταβλητών V: Παλινδρόμηση

Ενότητα 12η: Σύνοψη, επίλυση αποριών επί του συνόλου της ύλης.

Ενότητα 13: Ασκήσεις επανάληψης εν όψει των εξετάσεων

Υποστηρικτικό βιβλίο:

Field Andy (2016). Η διερεύνηση της στατιστικής με τη χρήση του SPSS της IBM. Αθήνα, Εκδόσεις Προπομπός.

ISBN: 9786185036171

Το μάθημα είναι εργαστηριακό με υποχρεωτικές παρακολουθήσεις (επιτρέπονται 2 μόνο αδικαιολόγητες απουσίες). Αποτελείται από 13 τουλάχιστον συναντήσεις με μικρό μέρος θεωρητικής διδασκαλίας, καθοδήγηση, εποπτεία και αυτενέργεια των φοιτητών. Διαρκεί περί τα 135'.

 

Last Updated (Sunday, 14 April 2019 11:34)