Στόχος, ροή, απαιτήσεις και αξιολόγηση

There are no translations available.

Στόχος

Ο στόχος του μαθήματος είνα η εξοικείωση των φοιτητών με την διαδικασία της έρευνας:

 1. την οικοδόμηση μιας μικροθεωρίας για ένα συγκεκριμένο θέμα με βάση εύλογα εμπειρικά ερωτήματα, λογικές εικασίες, προηγούμενες θεωρίες και λογικά σύνολα ευρημάτων
 2. την διατύπωση ερευνητικής προσδοκίας ή υπόθεσης και την εκπόνηση της μεθόδου ελέγχου της
 3. την συγγραφή μικρού άρθου που θα περιλαμβάνει τα αντίστοιχα προς τα α) και β) μέρη, δηλαδή Εισαγωγή και Μέθοδο με βάση τους κανόνες γραφής του APA (Publication Manual of the American Psychological Association)
 4. ενίοτε την πραγματοποίηση της σχεδιασθείσας έρευνας, την ανάλυση των δεδομένω και τη συζήτηση των αποτελεσμάτων με την μορφή σύντομης έκθεσης ή συνεδριακής παρουσίασης

Νοοτροπία

Το μάθημα απαιτεί προσωπικό ενδιαφέρον, αυτενέργεια, πρωτοβουλία, κρίση, ατομική μελέτη, δημιουργικότητα και ενεργητικότητα. Ο διδάσκων καθοδηγεί, υποδιεκνύει και εποπτεύει. Οι διδασκόμενοι παίρνουν προωτοβουλίες, αυτενεργούν με βάση πάντα τις υποδείξεις και στα απαιτούμενα πλαίσια.

Ροή

 1. Σε πρώτη συνάντηση με όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα της Κοινωνικής Ψυχολογίας, η οποία ανακοινώνεται από την γραμματεία, το σύνολο των φοιτητών που έχουν δηλώσει το μάθημα κατανέμονται τυχαία (περίπου ανά 30) στους διάσκοντες. Κατόπιν, εφού διαβαστούν τα ονόματα των φοιτητών που αντιστοιχούν σε κάθε διδάσκοντα, ο διδάσκων ανακοινώνει την ημερομηνία και ώρα της πρώτης συνάντησης μαζί τους
 2. Είναι πολύ σημαντικό να είστε παρόντες στην πρώτη συνάντηση με τον διδάσκοντα στου οποίου την ομάδα ανήκετε. Στην πρώτη συνάντηση δίδονται γενικές οδηγίες, μπαίνετε σε ολιγάριθμες υποομάδες των 4-5 ατόμων και μετά είναι δύσκολο να γίνουν αλλαγές ή να σας δεχθεί κάποιος διδάσκων στην ομάδα του
 3. Ο Π. Κορδούτης στην συγκεκριμένη συνάντηση (του σημείου 2), που γίνεται σε αίθουσα σε ημερομηνία και ώρα που προανακοινώνεται, σας χωρίζει σε υπο-ομάδες και ορίζει την ημερομηνία της πρώτης συνάντησης κάθε υπο-ομάδας. Οι υπο-ομάδες ανταλάσσουν ηλ. διευθύνσεις και τηλέφωνα και ένας από αυτούς ορίζεται υποεύθυνος για την ενημέρωση όλων
 4. Στην πρώτη συνάντηση με κάθε υπο-ομάδα που γίνεται είτε στο γραφείο Β7 είτε στην αίθουσα Α5 είτε στο καθορίζονται οι ημέρες, ώρες και ο τόπος των εβδομαδιαίων συναντήσεων, ο τρόπο επικοινωνίας (επιβεβαίωση ηλ. διευθύνσεων) το θέμα της εργασίας της ομάδας, οι προθεσμίες παράδοσης εργασιών και δίνονται οι πρώτες οδηγίες για τον τρόπο δουλειάς
 5. Οι συναντήσεις δεν γίνονται απαραιτήτως με όλες τις υποομάδες κάθε εβδομάδα την προκαθορισμένη ώρα, μπορεί να υπάρχουν τροποποιήσεις ανάλογα με το ρυθμό εργασίας της κάθε μιας και το στάδιο που βρίσκεται. Αλλαγές συναντήσεων γίνονται με προσυννενόηση μέσω ηλ. ταχ. ή από την προηγούμενη συνάντηση. Επίσης μπορεί μία συγκεκριμένη εβδομάδα μπορεί να καθοριστεί άλλος τρόπος συναλλαγής (π.χ. αποστολή δοκιμίων, επιστορφή παρατηρήσεων)

Απαιτήσεις

 1. Είναι απαραίτητη η σχετική άνεση με την ανάγνωση αγγλόφωνης βιβλιογραφίας
 2. Η χρήση υπολογιστή, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η εξοικείωση με τη διαδικτυακή και βιβλιογραφική αναζήτηση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Παντείου αλλά και γενικά στο διαδύκτιο είναι βασικά εργαλεία του μαθήματος
 3. Πρέπει να διαθέτετε ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση γιατί η αποστολή-λήψη δοκιμίων, άρθρων και εργαλείων έρευνας, οδηγιών και ανακοινώσεων γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 4. Απαιτείται και η εκτεταμένη χρήση της ίδιας της Βιβλιοθήκης και των ηλεκτρονικών βάσεων βιβλιογραφίας
 5. Η εξοικείωση με τη μεθοδολογία έρευνας, τη στατιστική ανάλυση, τον πειραματισμό και ότι υπεισέρχεται σε αυτά κάνουν ευκολότερη και επωφελέστερη τη συμμετοχή στο μάθημα. Επομένως βοηθά να έχετε εμπειρία από ανάλογα μαθήματα και να ρίξετε μια ματιά στις σημειώσεις σας
 6. Οι παρουσίες στις καθορισμένες συναντήσεις είναι υποχρεωτικές εφόσον μάλιστα είναι σχετικά περιορισμένες στον αριθμό. Επιτρέπονται μόνο 2 δικαιολογημένες απουσίες. Με πάνω από δύο απουσίες δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις
 7. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στο μάθημα "εξ αποστάσεως"

Αξιολόγηση

Η αξιολόγησή σας στο μάθημα γίνεται με την υποβολή γραπτής εργασίας ή/και με προφορική εξέταση ή με ομαδική παρουσίαση της δουλειάς κάθε ομάδας υπό τον τύπο της "συνεδριακής παρουσίασης". Προφορική εξέταση μπορεί να γίνει και στο ενδιάμεσο του χρόνου των μαθημάτων.

Η γραπτή εργασία:

Υποβάλεται σε προκαθορισμένη προθεσμία συνήθως την πρώτη εβδομάδα της εξεταστικής περιόδου ή με την επίσημη λήξη των μαθημάτων. Αποτελείται από Τίτλο-Περίληψη-Εισαγωγή-Μέθοδο-Βιβλιογραφία και Παράρτημα (με τα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί) σύμφωνα με τους κανόνες συγγραφής επιστημονικού άρθρου του APA. Η Περίληψη φυσικά θα περιορίζεται μόνο στα πραγματοποιηθέντα μέρη (Εισαγωγή και Μέθοδος). Εάν έχει πραγματοποιηθεί η έρευνα που περιγράφει η μέθοδος η εργασία θα είναι πλήρες άρθρο αν και μικρότερο σε έκταση δηλαδή Τίτλος-Περίληψη-Εισαγωγή-Μέθοδος-Βιβλιογραφία-Πίνακες / Σχεδιαγράμματα-Παράρτημα.

Η προφορική εξέταση:

Μπορεί να αφορά επιμέρους ενότητες του μαθήματος αλλά και την γραπτή εργασία. Η δεύτερη αυτή εξέταση θα γίνεται σε ειδικές ημερομηνίες και ώρες που ανακοινώνει ο διδάσκων εφόσον έχει πρώτα εγκαίρως υποβληθεί η γραπτή εργασία. Θα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με την υποβληθείσα γραπτή εργασία, το θέμα της και την μεθοδολογία της γενικότερα αλλά και ερωτήσεις γενικότερου θεωρητικού και ερευνητικού προβληματισμού που σχετίζεται με το θέμα και τη μέθοδο της εργασίας.

Η συνεδριακή παρουσίαση:

Πρόκειται για συνεδριακού τύπου παρουσίαση 20 λεπτών, συνήθως στην ολομέλεια της τάξης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν οι φοιτητές που θα αποφασήσει η κάθε ομάδα εργασίας.  Για την παρουσίαση εργάζονται όλοι με εσωτερικό καταμερισμό εργασίας. Όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας οφείλουν να γνωρίζουν ποιές πληροφορίες έχουν ενταχθεί στην παρουσίαση, γιατί, με ποιόν τρόπο, τι σημαίνου κλπ....οφείλουν δηλαδή να κατέχουν το θέμα.  Η δομή της παρουσίασης ακολουθεί τους κανόνες συγγραφής παρουσιάσεων του APA και έχει, συνήθως, τα ίδια μέρη με ένα επιστημονικλο άρθρο εισαγωγή-μέθοδος-αποτελέσματα-συζήτηση ή συμπεράσματα.  Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνει υπόψη σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό και τις σκηνοθετικές απαιτήσεις μιας προφορικής παρουσίασης, την υπάρχουσα τυποποίηση (υιοθετώντας την ή τροποποιώντας την) αλλά και την περιορισμένη προσοχή ή γνωστική εργασία που μπορεί να επενδύσει το κοινό σε μία παρουσίαση. Ο τελικός σκοπός είναι, να μεταβιβστούν στο κοινό ακριβείς και σαφείς πληροφορίες, που να μπορεί να συγρατήσει δομημένες, και ένα απλό -κατανοητό μήνυμα ή μία κεντρική ιδέα.  Ο διδάσκων και το κοινό απευθύνουν ερωτήσεις στην ομάδα εργασίας στο τέλος της παρουσίασης...οι απαντήσεις αποτελούν μέρος της αξιολόγησης.

 

Last Updated (Friday, 02 October 2015 19:25)