Υποστηρικτική βιβλιογραφία

There are no translations available.

Τα περισσότερα από τα παρακάτω βιβλία, υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου, σε άλλες πανεπιστημιακές ή γενικότερα δημόσιες βιβλιοθήκες στην Αθήνα.  Το πολύ ενδιαφέρον, συνοπτικό και ουσιαστικό άρθρο των Παναγή & Δαφέρμου (2008), γραμμένο στα Ελληνικά, μπορεί να παραγγελθεί από τη βιβλιοθήκη ή από το ίδιο το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύτηκς. Επίσης μπορείτε γι’ αυτό να απευθυνθείτε στον διδάσκοντα στις ώρες γραφείου ή με ηλ. ταχυδρομείο.

Benjamin, L. (1997). A History of Psychology. Original sources and contemporary research. New York: McGrawHill.

Brennan, J. F. (2009).  Ψυχολογία: Ιστορία και συστήματα.  Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.

Δαφέρμος, Μ. (2010).  Το ιστορικό γίγνεσθαι της ψυχολογίας.  Αθήνα: Gutenberg

Hothersall, D. (1995) (3rd ed.). History of psychology. New York: McGrawHill.

Herghenhahn, B. R. (2005).  Εισαγωγή στην ιστορία της Ψυχολογίας.  Αθήνα: Λιβάνη.

Hock, R. (2009).  Σαράντα μελέτες που άλλαξαν την Ψυχολογία.  Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος

Καράβατος, Θ. (1991). Τα πρώτα βήματα της ψυχολογίας στην Ελλάδα. Η «Ψυχολογία» του Γεωργίου Σερούϊου. Αθήνα: Οδυσσέας.

Καζολέα-Ταβουλάρη, Π. (2002). Η ιστορία της ψυχολογίας στην Ελλάδα (1830-1987). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Kimble, G., Wertheimer, M. (1998). Portraits of pioneers in psychology. Washington, DC.: APA.

Kendler, H. (1987). Historical Foundations of Modern Psychology. Chichago, Ill.: The Dorsey Press.

Leahy, T. (1997). A history of psychology. Upper Saddle River, NJ.: Prentice Hall.

Λεοντοπούλου, Σ. (2007). Εισαγωγή στη Γενική Ψυχολογία ΙΙ: Ιστορία και Συστήματα Ψυχολογίας. Πανεπιστημιακές σημειώσεις. Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου.

Misiak, H. (1961). The philosophical roots of scientific psychology. New York, Ν.Υ.: Fordham University Press.

Ξηροτύρη, Η. (2006). Ιστορία της Ψυχολογίας, Εισηγήσεις και κείμενα (Τόμοι Α’ και Β’). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

O’ Boyle, Ch. G (2006). History of psychology: a cultural perspective. New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Παναγής, Γ. Θ., Δαφέρμος, Μ. (2008). Ψυχή, νους και εγκέφαλος: Μία ιστορική αναδρομή των μεταξύ τους σχέσεων. Hellenic Journal of Psychology, 5, 324-366.

Pear, J. (2007). A historical and contemporary look at psychological systems. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Rieber, R. W. & Salzinger, K. D. (Eds). (1998) (2nd ed.). Psychology: theoretical-historical perspectives. Washington, DC: APA.

Romilly , J. (1997).“Βάστα καρδιά μου»: η ανάπτυξις της ψυχολογίας στα αρχαία ελληνικά γράμματα. Αθήνα: Το Άστυ.

Roback, A.A. (1992). Ιστορία της Ψυχολογίας. Θεσσαλονίκη: Βανιάς.

Schultz, D. P & Schultz, S. E. (2008) (9th ed.). A history of modern psychology. Belmont, CA.: Thomson, Wadswarth.

Thorne, B. M. (2005) (3rd). Connections in the history and systems of psychology. Boston: Houghton Mifflin.

Seehy,NL., Chapman, A., Conroy, W. (1997). A biographical dictionary of psychology. London: Routledge.

Viney, W. & King, D. (2003). A history of psychology: ideas and context. Boston: Allyn & Bacon.

 

 

Last Updated (Thursday, 19 February 2015 14:01)