Υποστηρικτική βιβλιογραφία και διασυνδέσεις

There are no translations available.

Παρακάτω θα βρείτε πρώτα δύο διασυνδέσεις που μπορούν γενικά να σας βοηθήσουν για το μάθημα αυτό αλλά και για την Ψυχολογία διαπροσωπικω΄ν Σχέσεων Ι.

Στην βιβλιογραφία που ακολουθεί θα βρείτε πολύ βασικά βιβλία ή κεφάλαια σε βιβλία επί των οποίων στηρίζεται η διδασκα λία του μαθήματος.

Στα βιβλία αυτά οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για άλλα γενικά και ειδικότερα θέματα (π.χ. για την πτυχιακή τους εργασία).

Δυστυχώς λίγα μόνο είναι στην ελληνική γλώσσα. Αν και έχει καταβληθεί προσπάθεια να επιλεγούν όσα μπορούν να αναζητηθούν ηλεκτρονικά και να εντοπιστούν χειροπιαστά σε Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες στην Αθήνα (του Παντείου και του Παν. Αθηνών) αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Ορισμένα βρίσκονται σε βιβλιοθήκες εκτός Αθηνών (π.χ. στη βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.) και φυσικά μπορούν πάντα να αναζητηυούν στην ελεύθερη αγορά. Επίσης, τυχόν κεφάλαια βιβλίων θα πρέπει να αναζητηθούν και παραγγελθούν με τους ίδιους τρόπους που αναζητούνται άρθρα (βλ. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ).

Ορισμένα βιβλία ή κεφάλαια αποτελούν ευκολοδιάβαστα βοηθήματα (όπως τα κεφάλαια από το βιβλίο της Dwyer και το ελληνόφωνο κεφάλαιο του Buunk, τoυ Maisonneuve, της Κοκκινάκη, των Atkinson et al. και των Smith & Bond) όπως και το βιβλίο των Miell & Dallos).

Εν νοείται ότι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν περαιτέρω στη βιβλιογραφία είτε για τη μελέτη τους είτε για την έρευνά τους (πτυχιακή εργασία) μπορούν να αποταθούν στον διδάσκοντα με ηλ. ταχ. και στις ώρες γραφείου.

Επίσης ίσως τους φανούν χρήσιμοι οι δικτυακοί τόποι που παρατίθενται για το μάθημα Ψυχολογία των διαπροσωπικών σχέσεων Ι στον παρόντα ιστότοπο όπου θα βρουν εκτός από βιβλιογραφία, εργαλεία έρευνας και άλλο χρήσιμο υλικό. Το ίδιο χρήσιμες είναι και οι πληροφορίες που μπορούν να βρουν στα ακαδημαϊκά εργαστήρια που παρατίθενται στις Διασυνδέσεις στον παρόντα ιστότοπο.

 

Μία χρήσιμη γενικά για το μάθημα διασύνδεση

http://www.psypress.co.uk/smithandmackie/resources/chapter.asp?ch=11

Το Κεφάλαιο 11 με τίτλο "liking and loving" από το βιβλίο Smith, R. E. & Mackie, D. M. (2000 2nd Ed.). Social Psychology.  Philadelphia, PA: Psychology Press. Στο κεφάλαιο μπορείτε να βρείτε εισαγωγικές πληροφορίες, αναφορές σε έρευνες και θεωρίες για θέματα που σχετίζονται με το μάθημα

Διασύνδεση για τη διάλυση των σχέσεων άλλα και πύλη περαιτέρω διασυνδέσεων για τις σχέσεις

http://family.jrank.org/pages/1356/Relationship-Dissolution.html

Μικρό, εύκολα κατανοητό άρθρο για τη διάλυση των σχέσεων που έχει πιο πολύ εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα αλλά είναι τεκμηριωμένο καλά.  Περιέχει περαιτέρω διασυνδέσεις για το μοντέλο διάλυσεις των σχέσεων ειδικότερα, για την έναρξη των σχέσεων, για τις σεξουαλικές επαφές στις μακροχρόνιες και μη σχέσεις κ.α.

Βιβλιογραφία

Atkinson, R. L., Atkinson, C. A., Smith, E. E., Bem, D. J., Hoeksema, S. N. (2004). Διαπροσωπική έλξη. Στο R. L. Atkinson, C. A. Atkinson, E. E. Smith, D. J. Bem, S. N. Hoeksema, Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard, Τόμος Β΄, σ. 552-579. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Berscheid, E. & Regan, P. (2005) (Eds.). The psychology of interpersonal relationships. New York: Prentice Hall.

Berscheid, E. & Reis, H. (1998). Attraction and close relationships. Στο D. T. Gilbert, S. T. Fiske, G. Lindzey, The Handbook of Social Psychology. Boston: The McGraw-Hill Companies, Inc.

Brehm, Sh. S. (1992). Interpersonal Attraction. Στο Sh. S. Brehm, Intimate Relationships, σ. 59-91. London: McGraw-Hill, Inc.  Η νεότερη 4η ανανεωμένη έκδοση του ίδιου βιβλίου, υπάρχει στη βιβλιοθήκη:
Miller, R.S., Perlman, D., Brehm, S. S. (2007). Intimate Relationships. London: McGraw-Hill, Inc
.

Brehm, Sh. S. (1992). Jealousy. Στο Sh. S. Brehm, Intimate relationships, σ. 263-289. London: McGraw-Hill, Inc. Η νεότερη 4η ανανεωμένη έκδοση του ίδιου βιβλίου, υπάρχει στη βιβλιοθήκη:
Miller, R.S., Perlman, D., Brehm, S. S. (2007). Intimate Relationships. London: McGraw-Hill, Inc
.

Brehm, Sh. S. (1992). Stage Theories of relationship Development. Στο Sh. S. Brehm, Intimate Relationships, σ. 153-156. London: McGraw-Hill, Inc.
Η νεότερη 4η ανανεωμένη έκδοση του ίδιου βιβλίου, υπάρχει στη βιβλιοθήκη:
Miller, R.S., Perlman, D., Brehm, S. S. (2007).
Intimate Relationships. London: McGraw-Hill, Inc.

Buunk, B. P. (2007). Σύνδεση, έλξη και στενές σχέσεις. Στο M. Hewstone & W. Stroebe, Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία, σ. 509-546. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Buunk, B. P. & Dijkstra (2000). Extradyadic relationships and jealousy. Στο Cl. Hendrick & S. Hendrick(Eds.), Close relationships. A sourcebook, σ. 317-329-242. London: Sage.

Coontz, St. (2008). Η ιστορία του γάμου. Αθήνα: Εκδόσεις Πολύτροπον.

Dwyer, D. (2000). Factors determining relationship fοrmation. Στο D. Dwyer, Interpersonal Relationships, σ. 29-43. Routledge. London: Taylor & Francis.

Dwyer, D. (2000). Theories of Interpersonal Attraction. Στο D. Dwyer, Interpersonal Relationships, σελ. 45-60. Routledge. London: Taylor & Francis.

Dwyer, D. (2000). Compenents and effects of relationships. Στο D. Dwyer, Interpersonal Relationships, σελ. 83-99. Routledge. London: Taylor & Francis.

Dragon W. & Duck, S. (2005). Understanding research in personal relationships. A text with readings. London: Sage.

Duck, St. & Ickes, W. (Eds.) (2000). The social psychology of personal relationships. New York: Wiley.
Fletcher, G. (2002). The New Science of intimate relationships. Malden, Mass.: Blackwell

Giddens, A. (2005) (μεταφρ.). Η μεταμόρφωση της οικειότητας, σεξουαλικότητα, αγάπη και ερωτισμός στις μοντέρνες κοινωνίες. Αθήνα: Πολύτροπον.

Hendrick, Cl. & Hendrick, S. (Eds.) (2000). Close relationships. A sourcebook. London: Sage

Hogg, M. A. & Vaughan, G. M. (2002, 3rd Ed.). Affiliation, attraction and love. Στο A. M. Hogg and G.M. Vaughan, Social Psychology: An Introduction. , σ. 491-503, σελ. 509-510, 519-528. London: Prentice Hall, Harvester Wheatsheaf.

Κοκκινάκη, Φ. (2005). Διαπροσωπικές σχέσεις. Στο Φ. Κοκκινάκη, Κοινωνική Ψυχολογία, σ. 297-326. Αθήνα : Τυπωθήτω
Maisonneuve, J. (2001). Διαπροσωπικές σχέσεις και έλξεις. Στο J. Maisonneuve (μετφρ. στην ελληνική), Εισαγωγή στην Ψυχοκοινωνιολογία, σελ. 95-114. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός.

Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, Ε. (1998). Η σιωπηλή γλώσσα των συναισθημάτων. Η μη λεκτική επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Παρασκευόπουλος, Ι, Μπεζεβέγκης, Η., Γιαννίτσας, Ν. (Επιμ.) (1998). Διαφυλικές σχέσεις (τ. 1 & 2): Εισηγήσεις στο σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών στελεχών σε θέματα σεξουαλικής αγωγής και ισότητας των φύλων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Miell, D. & Dallos, R. (Επιμ.) (2007). Διαπροσωπικές σχέσεις: μία συνεχής κοινωνική αλληλεπίδραση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ντακ, Στηβ (2004). Ανθρώπινες σχέσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.

Reis, H. & Rusbult (Eds.) (2004). Close Relationships. New York: Psychology Press.

Smith, P. B. & Bond, M. H. (2005) (μεταφρ.). Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις, σ. 251-260. Στο P. B. Smith και M. H. Bond, Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία, σ. . Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Last Updated (Sunday, 29 March 2020 11:46)