Υποστηρικτική βιβλιογραφία

There are no translations available.

Πρόκειται μόνο για πολύ βασικά βιβλία ή κεφάλαια σε βιβλία επί των οποίων στηρίζεται η διδασκαλία του μαθήματος. Δυστυχώς λίγα μόνο είναι στην ελληνική γλώσσα. Eχει καταβληθεί προσπάθεια να επιλεγούν όσα μπορούν να αναζητηθούν ηλεκτρονικά και να εντοπιστούν χειροπιαστά σε Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες στην Αθήνα (του Παντείου και του Παν. Αθηνών). Όταν αυτό δεν είναι δυνατό μπορούν να αναζητηθούν σε άλλες βιβλιοθήκες εντός και εκτός Αθηνών (π.χ. στη βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.) ή απλά στην ελεύθερη αγορά. Επίσης, τυχόν κεφάλαια βιβλίων θα πρέπει να αναζητηθούν και παραγγελθούν με τους ίδιους τρόπους που αναζητούνται άρθρα (βλ. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ). Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για περαιτέρω μελέτη ή έρευνα (π.χ. για τη διπλωματική τους εργασία) θα πρέπει να εντρυφήσουν περαιτέρω στη βιβλιογραφία και να αποταθούν στον διδάσκοντα με ηλ. ταχ. Επίσης θα τους φανούν χρήσιμοι οι δικτυακοί τόποι που παρατίθενται στη σχετική σελίδα) όπου θα βρουν εκτός από βιβλιογραφία, εργαλεία έρευνας και άλλο χρήσιμο υλικό.

Atkinson, R. L., Atkinson, C. A., Smith, E. E., Bem, D. J., Hoeksema, S. N. (2004). Διαπροσωπική έλξη. Στο R. L. Atkinson, C. A. Atkinson, E. E. Smith, D. J. Bem, S. N. Hoeksema, Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard, Τόμος Β΄, σ. 552-579. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Baumeister, R. (Ed.) (2001). Social psychology and human sexuality. Philadelphia, Pa: Psychology Press.

Brehm, Sh. S. (1992). Intimate relationships. London: McGraw-Hill, Inc.  Η νεότερη 4η ανανεωμένη έκδοση του ίδιου βιβλίου, υπάρχει στη βιβλιοθήκη:
Miller, R.S., Perlman, D., Brehm, S. S. (2007). Intimate Relationships. London: McGraw-Hill, Inc
.

Berscheid, E. & Regan, P. (2005) (eds.). The psychology of interpersonal relationships. New York: Prentice Hall.

Berscheid E. & Reis, H. (1998). Attraction and close relationships. In D.T. Gilbert, S.T.Fiske, & G. Lindzey (Eds.), Handbook of social psychology (4th ed., Vol. 2, pp. 193-281). New York: McGraw-Hill.

Buunk, B. P. (2007). Σύνδεση, έλξη και στενές σχέσεις. Στο M. Hewstone & W. Stroebe, Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία, σ. 509-546. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Coontz, St. (2008). Η ιστορία του γάμου. Αθήνα: Εκδόσεις Πολύτροπον.

Dragon W. & Duck, S. (2005). Understanding research in personal relationships. A text with readings. London: Sage.

Duck, St. & Ickes, W. (Eds.) (2000). The social psychology of personal relationships. New York: Wiley.

Dwyer, D. (2000). Interpersonal relationships. Routledge. London: Taylor & Francis.

Fletcher, G. (2002). The new science of intimate relationships. Malden, Mass.: Blackwell.

Hendrick, Cl. & Hendrick, S. (Eds.) (2000). Close relationships. A sourcebook. London: Sage.

Κορδούτης, Π. (2006) (Επιμ.). To Πεδίο των Στενών Διαπροσωπικών Σχέσεων. Στο Π. Σ. Κορδούτης και Β. Γ. Παυλόπουλος, Πεδία έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία, πολιτισμός, μετανάστευση, οργανισμοί, υγεία-πρόληψη, στενές διαπροσωπικές σχέσεις, σ. 300-365. Αθήνα: Ατραπός.

Lerner, M. J. & Mikula, G. (1994). Entitlement and the affectional bond. Justice in Close Relationships. New York. Plenum.

Κοκκινάκη, Φ. (2005). Διαπροσωπικές σχέσεις. Στο Φ. Κοκκινάκη, Κοινωνική Ψυχολογία, σ. 297-326. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Καφέτσιος, Κ.(2005). Δεσμός, συναίσθημα και διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω.

Λουμάκου, Μ., Π. Κορδούτης, Ε. Σαραφίδου (2003). Ερωτική επαφή και προφύλαξη, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των νέων. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός.

Maisonneuve, J. (2001). Διαπροσωπικές σχέσεις και έλξεις. Στο J. Maisonneuve (μετφρ. στην ελληνική), Εισαγωγή στην Ψυχοκοινωνιολογία, σελ. 95-114. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός.

Ντακ, Στηβ (2004). Ανθρώπινες σχέσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.

Reis, H. & Rusbult (Eds.) (2004). Close relationships. New York: Psychology Press.

Smith, P. B. & Bond, M. H. (2005) (μεταφρ.). Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις, σ. 251-260. Στο P. B. Smith και M. H. Bond, Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία, σ. . Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Sternberg, R. & Barnes, M. (1988). The psychology of love. New Haven: Yale University Press.

Sternberg, R. (2000). Αγάπη: οι διαδρομές του έρωτα στο χρόνο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Sternberg, R. (2000). H αγάπη σαν ιστορία. Αθήνα: Εκδόσεις Θυμάρι.

Τhorton, B. S. (2006). Έρως. Ο μύθος της σεξουαλικότητας στην αρχαία Ελλάδα. Αθήνα: Οξύ-Ιστάρ.

Last Updated (Friday, 02 October 2015 18:43)